Navazující magisterské studium

Navazující magisterský studijní program: Veřejná správa a regionální rozvoj
Akademický rok: 2024/2025

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze organizuje v Centru vzdělávání v Klatovech navazující magisterské studium oboru "Veřejná správa a regionální rozvoj" formou kurzů celoživotního vzdělávání v kombinované formě studia.

Jedinou podmínkou přijetí ke studiu je ukončené bakalářské vzdělání na kterékoliv vysoké škole (diplom bakalářského stupně studia, případně vyššího). Zájemci o studium neskládají přijímací zkoušky.

Studium trvá celkem 2 roky (4 semestry) a je rozděleno do dvou stupňů:

První stupeň (první dva semestry studia) - je organizován v rámci tzv. kurzů celoživotního vzdělávání. Náplň kurzů CŽV vychází z akreditovaného oboru - obsah i rozsah je shodný se studiem řádným (volitelnost předmětů může být omezena). Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle zákona o vysokých školách. Kurzy jsou placené a cena kurzu za semestr činí Kč 18 800,-. Platbu za kurz lze započítat do nákladů organizace či podnikatele. Univerzita na tyto posluchače nedostává dotace. Na účastníky celoživotního vzdělávání se vztahuje přiměřeně Studijní a zkušební řád ČZU v Praze a ostatní vnitřní předpisy ČZU v Praze. Po absolvování kurzu jeho účastníci získají na vyžádání osvědčení a mohou využít možnost pokračovat ve druhém stupni.

Druhý stupeň (další dva semestry studia) - řádné kombinované studium - podmínkou přijetí do řádného kombinovaného studia je uzavření všech předepsaných studijních povinností kurzu CŽV, lze povolit přesun maximálně dvou neuzavřených předmětů. Zápočty a zkoušky z prvního stupně se na řádném studiu uznávají a započítávají (=50 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia). Studium je bezplatné, studenti získávají statut studenta. Po absolvování studia a po vykonání státní závěrečné zkoušky získají titul inženýr (Ing.). Právní úpravu této možnosti určuje novela zákona o vysokých školách č. 147/2001 Sb.

Kombinované studium je vhodné pro uchazeče, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí studovat prezenčně. Kombinované studium využívá prvky prezenčního a distančního vzdělávání. Student absolvuje méně kontaktních hodin s vyučujícím, studuje samostatně ve virtuálním prostředí, má k dispozici speciální učební pomůcky a je spojen on-line s vyučujícími a fakultou prostřednictvím internetu. Kurz celoživotního vzdělávání je studium mimořádné (placené), organizované v souladu se zákonem č. 147/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. - zákon o vysokých školách (§ 60 Celoživotní vzdělávání).

Organizace výuky
Studium je po celou dobu (4 semestry) organizováno tak, aby jej bylo možno absolvovat při zaměstnání. Přednášky a konzultace jsou rozvrhovány průměrně jedenkrát za dva až tři týdny po dobu dvou dnů, o sobotách a nedělích.
Přednášky a konzultace zajišťují vysokoškolští učitelé z České zemědělské univerzity v Praze. Výuka i zkoušky probíhají v Centru vzdělávání Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, které využívá prostory Regionálního centra sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech (Plánická 174, 339 01 Klatovy) a Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech (Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy).

Studijní plán
Studijní plán programu "Veřejná správa a regionální rozvoj" je možno stáhnout pod tímto článkem.

Další informace
Výuka v Centru vzdělávání je v aktuálním akademickém roce zahájena pouze při dostatečném počtu uchazečů o studium. O přijetí do studia rozhoduje pořadí přihlášky a včasné zaplacení úhrady kurzu (platba probíhá po semestrech). Platba za první semestr (Kč 18 800,-) bude uskutečněna na základě dopisu o přijetí uchazeče, kde budou uvedeny veškeré informace (účet, variabilní symbol, zahájení výuky apod.) a musí být provedena do stanoveného termínu. Zaplacením platby kurzu uchazeč potvrzuje, že se řádně seznámil s veškerými podmínkami CŽV a bez jakýchkoliv výhrad s nimi souhlasí. Zaplacený poplatek za kurz se může výjimečně vrátit uchazeči, pokud ještě studium nezahájil (za zahájení studia se považuje zapsání se do aktuálního semestru kurzu CŽV). O vrácení poplatku lze požádat pouze v mimořádných a odůvodněných případech. O žádosti na vrácení poplatku rozhoduje děkan fakulty. Při vrácení poplatku se účtuje storno poplatek ve výši Kč 5 000,-. Zaplacený poplatek se nevrací, pokud student již studium zahájil. Výuka bude zahájena v říjnu 2024.

Přihláška ke studiu
Pro podání přihlášky lze využít pouze elektronické verze formuláře přihlášky na adrese http://is.czu.cz/prihlaska. Přihláška se odesílá pouze elektronicky on-line. Přihláška, ke které nebude přiřazen administrativní poplatek podle správných platebních údajů, bude vyřazena z evidence. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení. Přihlášky budou přijímány od 20. listopadu 2023. Uzávěrka pro podání přihlášek je stanovena nejpozději do 20. září 2024. V případě naplnění kapacity studia bude příjem přihlášek zastaven před uvedeným termínem!

Postup pro správné podání přihlášky naleznete v tomto videonávodu. Při zadávání přihlášky zvolte u typu studia "navazující magisterské CŽV". Při vyplňování formuláře se ujistěte, že jste poskytli všechny požadované informace a že jsou správné. Na závěr celého procesu podání přihlášky je nutné přihlášku odeslat přes „Závazně podat e-přihlášku“.

Bližší informace Vám poskytne Ing. Jiří Hamhalter z Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy, telefon: 376 311 745, mobil: 724 020 904, e-mail: hamhalter@uhlava.cz

nebo

Mgr. Alena Lakomá ze studijního oddělení PEF ČZU v Praze
Tel.: 224 382 331, e-mail: lakoma@pef.czu.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */